KLAUZULA INFORMACYJNA

Od 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, tzw. RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej „Rozporządzeniem”).   Najważniejszym celem tych przepisów jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej

„Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 

1) Administratorem danych osobowych jest Como Polska Sp zoo z siedzibą w Sopocie,  

przy   ul. Bohaterów Monte Cassino 63/6,   e-mail: martyna.sliwiak@fidelbar.pl ,   zwany dalej  

Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych,

 

2) dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 wykonania usługi,

 wystawienia faktury,

 możliwości świadczenia usług cateringowych, gastronomicznych, promocyjnych

 możliwości dokonania rezerwacji

 prowadzenia sprawozdawczości finansowej

i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza osobami zatrudnionymi w firmie i biurem księgowym.

 

1) Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu

 wykonania umowy,  której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia

działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

 wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 

2) Podanie   danych jest   niezbędne do zawarcia   umowy, w przypadku niepodania   danych  

niemożliwe jest zawarcie umowy.

 

3) Posiada Pani/Pan prawo do:

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 przenoszenia danych,

 wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

4) Z   powyższych   praw można   skorzystać poprzez   kontakt e-mailowy pod   adresem:  

martyna.sliwiak@fidelbar.pl  lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Como Polska Sp zoo ul. Bohaterów Monte Cassino 63/6 81-767 Sopot 

5) Dane   osobowe nie   podlegają zautomatyzowanemu   podejmowaniu decyzji, w tym  

Profilowaniu.

 

6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania

oraz przez wymagany prawem okres archiwizacji danych.

 

7) Informujemy również, że:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i

organizacyjnej   ochrony danych   osobowych przed ich   przypadkowym czy umyślnym

zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem

czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.